Leerplicht: wat is het?

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Leerplichtig zijn betekent dat kinderen ingeschreven zijn op een school of instelling en ook deze school of instelling geregeld bezoeken. Na het laatste schooljaar waarin ze leerplichtig zijn, begint de kwalificatieplicht.

Schoolverzuim

Staan kinderen niet op een school of instelling ingeschreven? Of bezoeken ze deze niet regelmatig? Dan is er sprake van schoolverzuim. Scholen zijn verplicht om schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Wanneer ben je geoorloofd afwezig?

 • Bij ziekte is er sprake van geoorloofde afwezigheid. De school maakt hiervan geen melding bij de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in de eigen administratie. Als na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ziekte, kan de afwezigheid als ongeoorloofd worden beoordeeld. Bij regelmatige afwezigheid in verband met ziekte mag de school de jeugdarts inschakelen.
 • Bij vrijstelling op grond van de Leerplichtwet is er sprake van geoorloofde afwezigheid.
 • Bij verlof met toestemming van de school of de leerplichtambtenaar is er sprake van geoorloofde afwezigheid.

Wanneer ben je ongeoorloofd afwezig?

 • Als je te laat komt;
 • Wanneer je spijbelt;
 • Als je afwezig bent zonder (geldige) reden of vrijstelling;
 • Als je je ongeoorloofd ziek meldt.

Wat is luxe verzuim?

 • Ga je zonder toestemming van de school of leerplichtambtenaar op vakantie? Dan is er sprake van ongeoorloofde afwezigheid. Omdat het gaat om een vakantie heet dit ‘luxe verzuim’. Leerplichtambtenaren hanteren een zogeheten ‘lik-op-stuk beleid’. Dat wil zeggen dat als zij van luxe verzuim op de hoogte zijn gebracht, zij een proces-verbaal opmaken tegen de verzorger(s)/ouder(s).

Welke afspraken zijn er gemaakt over ziekteverzuim? Bekijk hier het ziekteverzuimprotocol.

Meer ontdekken over leerplicht? Neem contact met ons op.

Verlof

Hoe kan je verlof aanvragen?

Verlof van schoolbezoek tot 10 schooldagen moet je schriftelijk aanvragen bij bij het hoofd van de school. Een aanvraag voor verlof van meer dan tien schooldagen moet je schriftelijk aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

Waarvoor kan je verlof aanvragen?

 • Vanwege het beroep van (een van) de ouder(s)/ verzorger(s) (voorwaarden)
 • Vanwege andere gewichtige omstandigheden (voorwaarden)

Als je aanvraag is afgewezen, maar je gaat vervolgens wel op vakantie dan is er sprake van luxe verzuim.

Vrijstelling van leerplicht

Er is een aantal redenen waarom een leerling vrijstelling van de leerplicht kan krijgen. Bijvoorbeeld omdat deze vanwege psychische of lichamelijke redenen niet naar school kunnen. Of wanneer ze op een school in het buitenland staan ingeschreven.

Wil je meer weten over vrijstelling van leerplicht? Neem dan contact met ons op.

Schorsing

Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, vanwege zijn gedrag, tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of de school. Bij schorsing wordt de leerling in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn schoolwerk. Of hij krijgt schoolwerk mee naar huis.

Een schorsing mag slechts één week duren. Een geschorste leerling hoeft de les/school niet geregeld te bezoeken omdat hem of haar de toegang is ontzegd. Er is geen sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

Er vallen meerdere termen onder de algemene definitie van schorsing:

 • gebruikte termen in de volksmond;
 • interne en externe termen;
 • het geven van een time-out.

Al deze termen vallen ook onder alle wettelijke bepalingen rondom schorsing.

Verwijdering

Verwijdering gebeurt alleen als het bevoegd gezag een andere school heeft gevonden die de leerling toe wil laten. Een uitzondering geldt voor speciaal onderwijs cluster 1 en 2 en het MBO. Hierbij geldt de inspanningsverplichting van 8 weken. Deze verwijdering moet meteen gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Een verwijdering is een besluit van het bevoegd gezag en moet dus schriftelijk worden gemeld en een bezwaarclausule bevatten.

De leerplichtambtenaar

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Het college heeft meerdere leerplichtambtenaren daartoe aangewezen. Wat doet een leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar:

 • onderzoekt schoolverzuim;
 • houdt contact met onderwijs-, welzijns-, hulpverleningsinstanties en justitie, gericht op de uitvoering van de Leerplichtwet;
 • adviseert scholen en besturen tot verbetering van hun verzuimregistratie en frequent melden aan de leerplichtambtenaar;
 • houdt een leerplichtadministratie bij. Aan de hand van deze registratie en de Basisregistratie Persoonsgegevens wordt gecontroleerd of alle leerplichtigen en kwalificatieplichtigen op een school of onderwijsinstituut staan ingeschreven;
 • geeft voorlichting aan ouders, jongeren, scholen, instanties;
 • verricht onderzoek naar en neemt beslissingen over aanvragen voor vervangende leerplicht;
 • beslist over vrijstelling van geregeld schoolbezoek, indien dit meer dan 10 dagen per jaar betreft;
 • kan een Proces-Verbaal uitschrijven;
 • volgt leerlingen in hun terugkeertraject naar school.