Contrast modus
Zoeken

Menso helpt gemeenten bij het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Wij kunnen alle werkzaamheden volledig verzorgen. Van informatiegesprek en het geven van advies tot de (concept) beschikking. Dit doen we voor alle doelgroepen die vallen onder het Bbz.

Wat doet Menso?

We ondersteunen startende ondernemers die vanuit de bijstand, al dan niet parttime, willen starten met een eigen onderneming. Maar ook begeleiden we gevestigde ondernemers die door een tegenslag in financiële problemen zijn geraakt of ondernemers die moeten stoppen met hun bedrijf en mogelijk recht hebben op bijstand. Tijdens het traject met een ondernemer houden we de gemeente op de hoogte en geven we inzicht in de gemaakte stappen en afspraken.

Ons aanbod

Ondersteuning startende ondernemer/parttime ondernemerschap

Iemand die een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV heeft of deze waarschijnlijk gaat krijgen moet actief opzoek naar werk. Iemand kan er dan voor kiezen om een eigen onderneming te starten. Menso ondersteunt hen bij dit proces. Wij verzorgen de beoordeling van (toekomstige) ondernemers en ondernemingsplannen. Is iemand geschikt voor het ondernemerschap? En is er genoeg vraag op de markt voor het bedrijf of idee? We bieden passende begeleiding voor elke startende onderneming die valt onder de Participatiewet.

Het ondersteuningstraject bestaat uit: 

 • Startonderzoek en informatievoorziening.
 • Informatiegesprekken: Met de startende ondernemer bespreken we het eerste idee, de behoefte en geven we voorlichting over de regels en het proces.
 • Screening prestarter: We bereiden de startende ondernemer voor op het ondernemerschap. Tijdens de screening beoordelen we of iemand geschikt is om als zelfstandige aan de slag te gaan. Hierbij kunnen we een E-scan inzetten. Hiermee worden de competenties in beeld gebracht en ook de competenties die iemand nog (verder) moet ontwikkelen.
 • Hulp bij het maken van een ondernemingsplan: Menso biedt de toekomstige ondernemer hulp bij het maken van een ondernemingsplan. We helpen hem of haar de plannen concreet te maken. Indien nodig verzorgen we extra trainingen of wordt coaching ingezet.
 • Beoordelen levensvatbaarheid ondernemingsplan: Menso beoordeelt de aanvraag voor een starterskapitaal. Hierbij is het van belang dat het bedrijfsplan levensvatbaar is. Zakelijke lasten en privé-uitgaven moeten op termijn zelf verdiend kunnen worden. Aan de hand van de uitkomst van dit levensvatbaarheidsonderzoek geven wij de gemeente mogelijk opdracht tot het verstrekken van een uitkering of krediet aan de kandidaat.

Wat levert het op?

Iemand die vanuit de bijstand succesvol doorstroomt naar volledige zelfstandigheid is een mooie manier om uitstroom uit de bijstand te realiseren. Na ons traject weet een startende ondernemer wat zijn of haar mogelijkheden zijn en kan hij of zij goed voorbereid starten met de onderneming.

In een halfjaarlijkse of jaarlijkse rapportage wordt de voortgang van het traject teruggekoppeld naar de gemeente. Voorafgaande aan de start van een ondernemerstraject of Bbz-aanvraag nemen we contact op met de werk- en scholingscoach of klantmanager. Ook als de onderneming als levensvatbaar wordt beoordeeld koppelen we dit terug.

Goed om te weten:

 • Op het moment dat Menso een traject start met een startende ondernemer moet deze persoon een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV hebben of deze waarschijnlijk gaan krijgen.
 • Wij ondersteunen bij het proces naar ondernemerschap. De aanvrager (ondernemer) moet zelf een helder en concreet bedrijfsidee hebben.

Ondersteuning gevestigde ondernemer

Bij tijdelijke tegenslag of dreiging van faillissement ondersteunen wij ondernemers, met het doel dat het bedrijf kan blijven bestaan. Een ondernemer heeft in zo’n situatie mogelijk recht op (tijdelijke) financiële steun. Deze steun bestaat uit een renteloze geldlening (bedrijfskrediet) of, voor oudere ondernemers, een aanvulling tot het sociaal minimum. Hierdoor kunnen schulden, werkloosheid, leegstand en ontslagen voorkomen worden.

Het ondersteuningstraject bestaat uit:

 • Informatiegesprek: Tijdens dit gesprek met een ondernemer komt de hulpvraag naar voren, bespreken we de mogelijkheden van voortzetting en opties voor financiële steun.
 • Beoordelen (tijdelijk) Bbz of bedrijfskrediet: Menso beoordeelt of een ondernemer recht heeft op financiële steun in de vorm van een uitkering, aanvulling tot het sociaal minimum, of bedrijfskapitaal. Voor de aanvraag zijn, afhankelijk van de situatie, een aantal documenten en onderzoeken nodig. Denk aan: bankafschriften, jaarstukken en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Menso helpt de ondernemer de documentatie op orde te brengen.
 • Nadat de aanvraag is ontvangen kan het nodig zijn om een levensvatbaarheidsonderzoek uit te voeren. Er wordt beoordeeld of de onderneming, na financiële ondersteuning, levensvatbaar is. Menso kan dit onderzoek voor de ondernemer aanvragen. Wordt de aanvraag positief beoordeeld dan verstrekken we de uitkering of bedrijfskrediet en geven de gemeente de opdracht tot betaling.
 • Hulp bij vervolgstappen voortzetten onderneming: Menso biedt daarnaast ondersteuning bij de voortzetting van een onderneming. We gaan regelmatig met een ondernemer in gesprek. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn, de omzet en de winst, de bedrijfskosten, commerciële activiteiten en de aflossing van schulden. Wij ondersteunen de ondernemer en geven hem of haar tips.

Wat levert het op?

Het traject kan een tijdelijke financiële oplossing opleveren met uitzicht op het voortbestaan van de onderneming. Zo worden schulden, werkloosheid van personeel, leegstand en een langdurige uitkeringspositie voorkomen. Goed voor de ondernemer en zijn gezin en de betrokkenen bij de onderneming. Onze ondersteuning bij de vervolgstappen na het ontvangen van financiële steun verhoogt de kans op succesvolle voortzetting van de onderneming.

Goed om te weten:

 • Om ondersteuning te krijgen moet een ondernemer aan verschillende voorwaarden voldoen:
  • Iemand moet minstens 12 maanden van de inkomsten uit de onderneming kunnen leven;
  • De onderneming is op termijn levensvatbaar;
  • Iemand kan nergens anders geld lenen;
  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
 • Als iemand recht heeft op ondersteuning vanuit het Bbz dan kan een extern levensvatbaarheidsonderzoek nodig zijn. Menso kan dit onderzoek voor de ondernemer aanvragen.
 • De verstrekte Bbz-uitkering is altijd een renteloze geldlening. Na afloop van het boekjaar dient door de ondernemer het boekhoudrapport ingeleverd te worden. Aan de hand hiervan vindt berekening van de definitieve uitkering plaats.

Ondersteuning stoppen met onderneming

Wij ondersteunen ondernemers die willen of moeten stoppen met hun onderneming. Zij hebben mogelijk recht op een uitkering. Met deze uitkering komt een ondernemer niet in de financiële problemen tijdens de beëindigingsperiode en kan in zijn levensonderhoud blijven voorzien.

Het ondersteuningstraject bestaat uit:

 • Informatiegesprek: We bespreken de situatie met de ondernemer, de mogelijkheden tot financiële steun en geven advies over de te nemen stappen voor het stoppen met de onderneming.
 • Beoordelen rechtsbestaan (tijdelijk) Bbz of IOAZ (voor ondernemers ouder dan 55 jaar): Menso ondersteunt ondernemers die willen of moeten stoppen met hun onderneming bij de aanvraag voor financiële steun. Wij beoordelen of een ondernemer in aanmerking komt voor financiële steun tijdens de beëindiging van de onderneming. Deze mogelijke financiële steun is een tijdelijke uitkering (Bbz) zodat de ondernemer de tijd heeft om zijn onderneming goed te beëindigen. Deze uitkering wordt altijd verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Beoordelen wij dat de ondernemer recht heeft op Bbz dan geven wij de gemeente opdracht tot het verstrekken van deze financiële steun. Ondernemers die ouder dan 55 jaar zijn kunnen in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. De ondernemer ontvangt dan vanaf de beëindiging van de onderneming een maandelijkse uitkering tot hij of zij AOW ontvangt.
 • Hulp bij vervolgstappen stoppen met onderneming: Ook na het ontvangen van financiële steun blijft Menso ondersteunen. In samenwerking met De Drentse Ondernemerszaak begeleiden we de ondernemer bij de te nemen vervolgstappen. Zijn er voorraden die verkocht moeten worden? Of abonnementen die opgezegd moeten worden? We bieden de ondernemer de volledige mogelijkheid om vragen te stellen. En is er sprake van schuld dan helpen wij bij de aanmelding voor schulddienstverlening. Ook bespreken we de mogelijkheden voor een nieuwe start.

Wat levert het op?

Dit traject voorkomt schuldproblematiek en zet aan tot een soepele overgang naar een nieuwe start, bijvoorbeeld werken in loondienst. De ondernemer krijgt financiële steun voor de periode waarin de ondernemer stopt met zijn onderneming. Tijdens deze periode kan hij of zij zo in zijn of haar levensonderhoud blijven voorzien. De gemeente krijgt minstens een keer per jaar een overzicht van alle verstrekte Bbz-uitkeringen.

Goed om te weten:

Om ondersteuning te krijgen van Menso moet een stoppende ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De onderneming is niet meer levensvatbaar. Er wordt onvoldoende verdiend om van te leven of er is sprake van een dreigend faillissement. Het bedrijf moet zo snel mogelijk worden beëindigd (uiterlijk binnen 12 maanden);
 • Omstandigheden – zoals ziekte – dwingen tot stoppen van een onderneming;
 • Het gezinsinkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm.

Meer weten? Of interesse in ons ondersteuningstraject voor ondernemers?

Neem contact op met Wim Kollen, teamleider werkgeversdienstverlening via W.Kollen@menso-emmen.nl of bel naar het centrale nummer 0800-1801.